https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.53739.9d34a54c-e776-490b-aa19-4ed98464d29e.3b1aa51c-88f6-49da-b578-51f701696daa.9885235c-592c-4112-84b1-0000b25c6588.png

Bookings

bởi Microsoft Corporation

(3 xếp loại)

Schedule bookings between staff and any attendee.

Enables professionals and administrators to schedule bookings with Microsoft Teams Meetings. Use this scheduling tool to send appointment reminders from your business or department to meet virtually with any attendee.

Các chức năng của phần bổ trợ

Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
  • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
  • Phần bổ trợ này có thể truy nhập thông tin cá nhân trên thư hiện hoạt, chẳng hạn như số điện thoại, địa chỉ bưu điện hoặc URL. Phần bổ trợ có thể gửi dữ liệu này đến một dịch vụ bên thứ ba. Không thể đọc hoặc sửa đổi các mục khác trong hộp thư của bạn.

Xem nhanh

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.3563.9d34a54c-e776-490b-aa19-4ed98464d29e.d13c07aa-e450-439f-a405-0df28a6fcbaf.c601f579-1c1e-448d-bba1-7ffc28163d5e.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.39287.9d34a54c-e776-490b-aa19-4ed98464d29e.d13c07aa-e450-439f-a405-0df28a6fcbaf.04f9eb43-94a4-4406-826e-47dd8133fee6.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.20665.9d34a54c-e776-490b-aa19-4ed98464d29e.d13c07aa-e450-439f-a405-0df28a6fcbaf.b513e540-ddd7-4e04-9410-c02106b6341b.png