https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.65011.10c81b93-ad1d-48bb-841b-8cc1a688d0e4.922f8655-5927-47e6-a61b-2e1a3b7c05e0.5d49521e-cceb-4ee5-a1a9-bf7f68d7cb14.png

Webinar Meetings

bởi RIANDELE LTD

Планируйте онлайн-встречи с использованием Webinar Meetings.

Для использования надстройки нужно иметь аккаунт (бесплатный или платный) на платформе Webinar.

Зарегистрируйтесь бесплатно на webinar.ru.

Webinar Meetings — российский сервис для проведения онлайн-встреч.

- До 100 спикеров на встрече, до 10000 участников

- Работа из браузера или в приложении для iOS и Android

- Без ограничений по времени встречи. Автозапись встречи с доступом по ссылке

- Высокое качество связи, доступность — 99,95%

- В реестре отечественного ПО, собственные серверы в России, стабильная работа в любых условиях

- Цены в рублях, широкий функционал бесплатного тарифа

Các chức năng của phần bổ trợ

Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
  • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
  • Phần bổ trợ này có thể truy nhập và sửa đổi thông tin cá nhân trong thư hiện hoạt, chẳng hạn như nội dung, chủ đề, người gửi, người nhận và thông tin về tệp đính kèm. Phần bổ trợ có thể gửi dữ liệu này đến một dịch vụ bên thứ ba. Không thể đọc hoặc sửa đổi các mục khác trong hộp thư của bạn.

Xem nhanh

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.37706.10c81b93-ad1d-48bb-841b-8cc1a688d0e4.922f8655-5927-47e6-a61b-2e1a3b7c05e0.adfd2edf-b135-4da5-bae0-923d077dc975.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.18375.10c81b93-ad1d-48bb-841b-8cc1a688d0e4.922f8655-5927-47e6-a61b-2e1a3b7c05e0.46d87604-5827-4b69-9027-59fc2b92f3e5.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.18342.10c81b93-ad1d-48bb-841b-8cc1a688d0e4.922f8655-5927-47e6-a61b-2e1a3b7c05e0.963ee6d8-9623-4601-a571-dd3cbbf67909.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.22070.10c81b93-ad1d-48bb-841b-8cc1a688d0e4.922f8655-5927-47e6-a61b-2e1a3b7c05e0.99d738bc-e44b-4ab9-89c3-c79a38ae2beb.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.19663.10c81b93-ad1d-48bb-841b-8cc1a688d0e4.922f8655-5927-47e6-a61b-2e1a3b7c05e0.1834a4f0-f103-4e20-b566-5b2702e3f560.png