https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.18322.422dad78-b13b-4e8d-ae3c-0d0220566c63.f6b9e930-8613-4ee6-9b00-2bcb15a94b95.d4bade3d-09df-4a85-9ad5-e19d345779e0.png

VitaraCharts - MicroChart

bởi Vitara LLC

(14 xếp loại)
Tải xuống mẫuHướng dẫn

Compact visual representation of key metrics in various formats in a grid layout

MicroCharts provide an intuitive way to look at multiple metrics in a compact grid layout. Each metric in layout can be presented as a different visual that best serves to convey its meaning.

Các chức năng trực quan

Khi được sử dụng, hình ảnh này
  • Có thể truy nhập các dịch vụ hoặc tài nguyên bên ngoài

Xem nhanh

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.12868.422dad78-b13b-4e8d-ae3c-0d0220566c63.f6b9e930-8613-4ee6-9b00-2bcb15a94b95.37e8ecce-85d7-4723-9dab-c885e00851db.png
/staticstorage/8217cb14/assets/videoOverlay_7299e00c2e43a32cf9fa.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.12868.422dad78-b13b-4e8d-ae3c-0d0220566c63.f6b9e930-8613-4ee6-9b00-2bcb15a94b95.37e8ecce-85d7-4723-9dab-c885e00851db.png