https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.18322.a86b4ad4-5257-492e-a9e4-e7c423280c8c.87883260-185f-418d-aa66-2778612dc640.4c882c19-3e14-4c63-880c-8cc57fdaf740

VitaraCharts - MicroChart

bởi Vitara LLC

(14 xếp loại)
Tải xuống mẫuHướng dẫn

Compact visual representation of key metrics in various formats in a grid layout

MicroCharts provide an intuitive way to look at multiple metrics in a compact grid layout. Each metric in layout can be presented as a different visual that best serves to convey its meaning.

Các chức năng trực quan

Khi được sử dụng, hình ảnh này
  • Có thể truy nhập các dịch vụ hoặc tài nguyên bên ngoài

Xem nhanh

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.12868.a86b4ad4-5257-492e-a9e4-e7c423280c8c.87883260-185f-418d-aa66-2778612dc640.c8f91d6e-6168-4ea7-b85c-6fac7a7c1fe0
/staticstorage/b883092/assets/videoOverlay_7299e00c2e43a32cf9fa.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.12868.a86b4ad4-5257-492e-a9e4-e7c423280c8c.87883260-185f-418d-aa66-2778612dc640.c8f91d6e-6168-4ea7-b85c-6fac7a7c1fe0