https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.27857.2235e0ed-307a-445f-95c1-11596af763c0.71ba1580-8824-4283-a414-6d61ae1472cb.1237fb68-316f-4afc-ac2f-535f5da093eb

Pie Charts Tree

bởi Aritz Francoy

(12 xếp loại)
Tải xuống mẫuHướng dẫn

Display in tree mode with values represented in a pie chart in each node.

This visual component shows a tree of categories with values represented in pie charts in each node. It has 4 display modes: Tree mode It is achieved by adding categories of the model to the field "Categories" Tree mode with values. It is achieved by adding a measure of the model to the "Values" field. Tree mode with percentages. It is achieved by adding a measure of the model to the "Target" field. Tree mode with compliance. It is achieved by adding a percentage measure (between 0 and 1) to the "Progress" field. Links can be used as slicers Visit http://www.aritzfb.com/visuals/piechartstree/piechartstree.html

Các chức năng trực quan

Khi được sử dụng, hình ảnh này
  • Có thể truy nhập các dịch vụ hoặc tài nguyên bên ngoài

Xem nhanh

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.20782.2235e0ed-307a-445f-95c1-11596af763c0.71ba1580-8824-4283-a414-6d61ae1472cb.056a05a2-9ef0-4064-ba68-bedc9a9c5567
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.22418.2235e0ed-307a-445f-95c1-11596af763c0.71ba1580-8824-4283-a414-6d61ae1472cb.244730fc-a34f-4e82-84c2-f6840c80b22a
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.50334.2235e0ed-307a-445f-95c1-11596af763c0.71ba1580-8824-4283-a414-6d61ae1472cb.eee72382-3f59-4ad5-b5a9-331e9c85899d
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.13119.2235e0ed-307a-445f-95c1-11596af763c0.71ba1580-8824-4283-a414-6d61ae1472cb.e1814818-9b0c-4e29-b48c-5ebe0e59129b