https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.53668.fee30cf0-40bf-4a67-bf42-4be0b96abc20.f9125253-016b-44f3-969b-4f108b16dad7.d8a48b8d-9ef4-48c3-bb25-b5e429a57639

MIPA - My Intelligent Personal Assistant

iGlobe

Tải xuống phần bổ trợ miễn phí có đầy đủ các chức năng khi bạn tải MIPA - My Intelligent Personal Assistant:

Plans and Pricing
This table provides the details about the plans and pricing
GóiMô tả
MIPA Teams & Outlook up to 50 userMIPA up to 50 users - basic plan with a minimum of 5 user Miễn phí tháng đầu tiên, sau đó $5.00/người dùng/tháng Miễn phí tháng đầu tiên, sau đó $55.00/người dùng/năm
MIPA Starter PackMIPA starter pack gives you 5 licenses for a 12 month period Miễn phí tháng đầu tiên, sau đó $300.00/người dùng/năm