https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.46283.7e5b40b4-c1da-428e-95f8-01c363c057ff.e51779ef-ee4b-4c19-a299-9fd4b70d10ba.9c3882e3-3d5f-45c8-a2c7-ae980879a9c3

SharewinfoPowerSlicer

Autor: 上北智信

Microsoft PBI Certified
Stáhnout vzorekPokyny

通过该组件可实现Power BI可视化的多种复杂数据筛选。

通过该组件可实现Power BI可视化的多种复杂数据筛选,刷新Power BI复杂数据筛选的新高度。同时动态默认值的生成,可从数据库中自动获取默认值的设置。例如:不同用户进入同一报表,可以直接切片显示该用户数据为默认数据。Slicer高级切片器可适用于多个行业,例如金融、教育、医疗、汽车等行业。

Funkce vizuálu

Tento vizuál získal certifikaci Power BI

Rychlý přehled

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.49539.7e5b40b4-c1da-428e-95f8-01c363c057ff.e51779ef-ee4b-4c19-a299-9fd4b70d10ba.0be0d369-4fc3-438b-aa22-f9469cb3d67f
/staticstorage/e38e1a6/assets/videoOverlay_7299e00c2e43a32cf9fa.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.49539.7e5b40b4-c1da-428e-95f8-01c363c057ff.e51779ef-ee4b-4c19-a299-9fd4b70d10ba.0be0d369-4fc3-438b-aa22-f9469cb3d67f
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.19928.7e5b40b4-c1da-428e-95f8-01c363c057ff.e51779ef-ee4b-4c19-a299-9fd4b70d10ba.c221cdaa-dbec-4112-97cc-4824d06835ed