https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.40161.67d489f7-fe45-4fe8-a513-fd742a124f04.4174669d-9795-4a81-a891-03477ff7d800.6eb5d190-ee27-4015-b4e3-a5137030c873.jpeg

Message Header Analyzer

Stephen Griffin

Analyze the headers on an email message.

Message Header Analyzer uses EWS and REST to retrieve the transport message headers of an e-mail message and display them to the user in an easy to read format. Now with iOS support!

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
  • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
  • Add-in นี้สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาของรายการใดๆ ในกล่องจดหมายของคุณ และสร้างรายการใหม่ Add-in สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล -- เช่น เนื้อความ หัวข้อ ผู้ส่ง ผู้รับ หรือสิ่งที่แนบมา -- ในข้อความหรือรายการปฏิทินใดๆ ได้ ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการของบุคคลที่สาม
  • สรุปย่อ
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.13045.67d489f7-fe45-4fe8-a513-fd742a124f04.4174669d-9795-4a81-a891-03477ff7d800.5061740f-3535-477e-a348-ca9e1921200e.png