ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

BrainBot - Boost your learning

Bigger Brains

BrainBot sends short, periodic interactions to help you retain knowledge from training courses.

Did you ever take a class, and discover later that you can’t remember anything you learned?

It’s called the Ebbinghaus forgetting curve: we naturally forget 70% of new information we learn within a day, and 90% within a week – if we don’t use it. Our brains are designed to discard new information if it isn’t used or reinforced regularly.

BrainBot's unique AI chatbot solution fixes your “forgetting curve” with systematic and meaningful reinforcement boosts. Starting a day or two after you complete an eLearning course or training class, BrainBot will send short, convenient boosts, delivered via Microsoft Teams or email.

Each boost may consist of a question (multiple choice or text), a poll, a video, or another resource link designed to help you retain and even expand upon the information you learned. Teachers can setup BrainBot to interact with learners on a specifically designed schedule, to maximize the effectiveness of each boost. It doesn’t take much - a typical boost sequence may include 6 to 9 interactions over a 30 to 90 day period.

Best of all, BrainBot is uniquely designed to talk to each learner in the environments they already use every day: Microsoft Teams or Outlook. Many similar “booster” tools require users to use a proprietary app, and can only ask trivial multiple choice questions. But because BrainBot’s unique Artificial Intelligence (AI) platform, BrainBot can ask purposeful questions that use text, video, interactive polls, and more, to fully engage the learner’s brain and lead to greater knowledge retention.

BrainBot was created by Bigger Brains, a premium online training company with dozens of courses that teach Microsoft Office, Office 365, leadership, communication, and other business productivity skills.

BrainBot boosts are available free with many Bigger Brains courses, and Teachers or other training providers can customize BrainBot for use in their own classes by signing up at https://brainbot.ai. Additional boosts are added regularly.

In order to use the app user needs to have an Active BrainBot account. You can create an account at https://brainbot.ai

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
  • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
  • Add-in นี้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในข้อความที่ใช้งาน เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ไปรษณีย์ หรือ URL ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการจากบุคคลที่สาม รายการอื่นๆ ในกล่องจดหมายของคุณจะไม่สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนได้
  • https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.19785.3ad5ff6b-95af-409e-b160-11e27b545389.26f2c35b-c05c-47bc-94b4-37626d8696a9.18c9bf00-2a8b-4caf-8a13-f3646d83022b.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.19785.3ad5ff6b-95af-409e-b160-11e27b545389.26f2c35b-c05c-47bc-94b4-37626d8696a9.18c9bf00-2a8b-4caf-8a13-f3646d83022b.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.8652.3ad5ff6b-95af-409e-b160-11e27b545389.26f2c35b-c05c-47bc-94b4-37626d8696a9.acab9f2d-b095-442f-9ace-89f674bab520.png