https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.17911.db9e32f2-2fbb-4b44-830c-64b3ed9e919f.e96edcfb-71af-49d5-b175-09a97231f0d2.c193f6d1-75c5-46fb-8535-5471fa314721.png

Opsgenie

โดย Atlassian.com

Quickly take actions on Opsgenie alerts and track the alert updates.

Opsgenie offers you to manage your alerts within Microsoft Teams. You can easily take actions on your alerts and check the alert history to track activity logs.

ความสามารถของแอป

เมื่อใช้แอปนี้
  • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
  • แอปนี้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในข้อความที่ใช้งานอยู่ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ไปรษณีย์ หรือ URL แอปอาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการของบริษัทอื่น ไม่สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนรายการอื่นๆ ในกล่องจดหมายของคุณได้

สรุปย่อ

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.3389.db9e32f2-2fbb-4b44-830c-64b3ed9e919f.e96edcfb-71af-49d5-b175-09a97231f0d2.fac36f5d-0385-4c56-8601-183e683b9feb.jpeg
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.61252.db9e32f2-2fbb-4b44-830c-64b3ed9e919f.e96edcfb-71af-49d5-b175-09a97231f0d2.f5a99289-86d6-423b-bf89-47231c5e4920.jpeg