ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Clever Google Ads

Clever Ads

0.0 out of 5 stars

Clever Google Ads is the easiest way to link Google Ads with Microsoft Teams.

Try Clever Google Ads to help you save time

Ever find yourself spending too much time on your Google Ads (formerly Google AdWords) platform? Or maybe you’ve noticed that important business tasks get pushed aside due to multiple tabs being open at the same time.

If you’ve used Google Ads before, you might have felt overwhelmed by the huge amount of options and graphs that Google offers. Usually, we only need to check on a single metric, and the page load and other fields slow down our quick search. Quite frustrating, right?

Clever Google Ads will help consolidate this problem and all through Microsoft Teams. Not to mention, it’s free!

How Clever Google Ads will improve productivity?

It’s built on saving you time!

Have one less tab open saving you time by seeing your important Google Ads/AdWords metrics in Microsoft Teams. This app will make it so it’s possible to track the progress of campaigns with metrics, graphs, and summaries directly on Microsoft Teams chat. As we like to say, you’ll save enough time to enjoy that morning coffee you love so much.

Now you don’t have to enter your Google Ads account every time something needs to be done for your campaigns. With Clever Google Ads for Microsoft Teams, all you have to do is type a command specifying what you want to do and the app will carry it out. You can also track the progress of your campaigns and metrics with graphs and summaries generated by the app with data from your Google Ads account.

Get Started!

1. Add the Clever Google Ads app to Microsoft Teams.

2. Log in using your Google Account linked to your Google Ads.

3. Select your desired account and switch between your several accounts at any time.

4. Start getting reports by asking for metrics, graphs, etc.

For any questions or concerns contact our team of tech developers at tech@cleverppc.com

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
  • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
  • Add-in นี้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในข้อความที่ใช้งาน เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ไปรษณีย์ หรือ URL ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการจากบุคคลที่สาม รายการอื่นๆ ในกล่องจดหมายของคุณจะไม่สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนได้
  • https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.34271.36957826-9c05-48ff-a31b-21b4de87f10b.d5fdbfd7-36f3-42b2-8147-042c33ab2d05.366c3c3c-459c-416e-9520-f5f1e1618f26.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.34271.36957826-9c05-48ff-a31b-21b4de87f10b.d5fdbfd7-36f3-42b2-8147-042c33ab2d05.366c3c3c-459c-416e-9520-f5f1e1618f26.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.38300.36957826-9c05-48ff-a31b-21b4de87f10b.d5fdbfd7-36f3-42b2-8147-042c33ab2d05.052de407-9fd1-489a-8f62-467d2e5724e2.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.52337.36957826-9c05-48ff-a31b-21b4de87f10b.d5fdbfd7-36f3-42b2-8147-042c33ab2d05.10208c41-4c80-48d0-9001-1cb85cf27004.png