https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.53308.95240fbd-2201-407e-a04d-464fb62029c7.1a37471f-9866-4b27-a48b-1fe367895b7e.d3494ceb-449b-4d67-b46a-307ad14415ee.png

Calendar Pro

Witivio

The Shared Calendar for Microsoft Teams. Organize, Schedule and Share. Stress free

At a first glance, Calendar Pro may look the same as Outlook or any calendars app. But, don’t be fooled, though. Calendar Pro for Teams is no ordinary calendar – it’s been built specifically for teams, channel for Microsoft Teams.

Calendar Pro is built on top of Microsoft Teams to manage any kind of calendars. With Calendar Pro, you can:

 • Organize Teams
 • Manage Availability
 • Schedule Work
 • Share Events

Start planning and scheduling with Calendar Pro that can provide everything you need to manage your projects.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • Add-in นี้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในข้อความที่ใช้งาน เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ไปรษณีย์ หรือ URL ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการจากบุคคลที่สาม รายการอื่นๆ ในกล่องจดหมายของคุณจะไม่สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนได้
 • สรุปย่อ
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.53915.95240fbd-2201-407e-a04d-464fb62029c7.1a37471f-9866-4b27-a48b-1fe367895b7e.43d6b88e-8ce4-4c0a-b0af-544c6b2d8396.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.39367.95240fbd-2201-407e-a04d-464fb62029c7.1a37471f-9866-4b27-a48b-1fe367895b7e.a7fed9e3-e2be-49d1-a463-5e287b95ceba.png