Nhảy tới nội dung chính

Power BI Tiles

DEVSCOPE-Soluções Sistemas Tecnologias Informação

3.7 (599)

Embed Power BI visualizations into office documents.

Power BI Tiles is an Add-In that allow you to embed PowerBI visualizations inside an Office Document, for example a PowerPoint presentation.

Requirements:

- PowerBI account (free or pro)

- Internet Explorer 10+

Chức năng của phần bổ trợ
Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
 • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
 • Phần bổ trợ này có thể truy nhập thông tin cá nhân trên thư hiện hoạt, chẳng hạn như số điện thoại, địa chỉ bưu điện hoặc URL. Phần bổ trợ có thể gửi dữ liệu này đến một dịch vụ bên thứ ba. Không thể đọc hoặc sửa đổi các mục khác trong hộp thư của bạn.
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474839520/Product_42949678281/Asset_1dbbfd69-0eb8-4b13-81c1-db61cf2ae4ee/2.PNG
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474839520/Product_42949678281/Asset_1dbbfd69-0eb8-4b13-81c1-db61cf2ae4ee/2.PNG
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474839520/Product_42949678281/Asset_1c7b7d2a-a99a-402f-8f6b-0d18a87f43a9/1.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474839520/Product_42949678281/Asset_3c3cf574-7974-4b76-b90e-ead18279174e/3.PNG
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474839520/Product_42949678281/Asset_7c3f51eb-e472-4fb3-94c7-bed8971ef02b/4.png