https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.45139.b134bc18-176c-4510-a3aa-60875db9a792.7ef470b3-a620-4860-872f-39fb3490e89f.c762f86d-0164-47b6-b841-f4878c6dcae4.png

Revelation Bridge

Yellowfish Software

The Revelation Bridge enables you to integrate Outlook with Revelation helpdesk.

The Revelation Bridge for Outlook is designed to enable you to log a new ticket or add actions to an existing ticket from Outlook. It is not designed to replace the full Revelation interface, as it is not a fully functional product in its own right.

You will require a licensed copy of Revelation helpdesk 2016 or above in order to use this Add-On.

The bridge add-on works with:

• Outlook 2013 or 2016 for Windows

• Outlook 2016 for the Mac

• Office 365

Chức năng của phần bổ trợ
Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
 • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
 • Phần bổ trợ này có thể truy nhập và sửa đổi thông tin cá nhân trong thư hiện hoạt, chẳng hạn như nội dung, chủ đề, người gửi, người nhận và thông tin về tệp đính kèm. Phần bổ trợ có thể gửi dữ liệu này đến một dịch vụ bên thứ ba. Không thể đọc hoặc sửa đổi các mục khác trong hộp thư của bạn.
 • Xem nhanh
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.32711.b134bc18-176c-4510-a3aa-60875db9a792.7ef470b3-a620-4860-872f-39fb3490e89f.240c8209-65a9-4abf-82ff-e99f39aff453.jpeg
  /images/videoOverlay.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.32711.b134bc18-176c-4510-a3aa-60875db9a792.7ef470b3-a620-4860-872f-39fb3490e89f.240c8209-65a9-4abf-82ff-e99f39aff453.jpeg
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.5088.b134bc18-176c-4510-a3aa-60875db9a792.7ef470b3-a620-4860-872f-39fb3490e89f.3eb5c8da-014e-4371-96c8-34e4d254c825.jpeg
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.27293.b134bc18-176c-4510-a3aa-60875db9a792.7ef470b3-a620-4860-872f-39fb3490e89f.7c0e6bb1-b915-43d2-9926-77f715f177ce.jpeg
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.21111.b134bc18-176c-4510-a3aa-60875db9a792.7ef470b3-a620-4860-872f-39fb3490e89f.2e7991a0-7d6f-46a3-9596-bab715eb6515.jpeg
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.16031.b134bc18-176c-4510-a3aa-60875db9a792.7ef470b3-a620-4860-872f-39fb3490e89f.1be7e76e-8b70-434f-bfee-0975941ff6e8.jpeg