https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.62000.1577c21d-98c5-479d-bbe5-faac038f2d7b.f16b8579-6dd9-4890-89a0-6f307de5808b.28a459be-b4cf-40b7-bcbc-53e3f41feea6.png

Translator for Outlook

bởi Microsoft Corporation

(1682 xếp loại)

Translator helps you read messages in your preferred language across devices.

Translator provides you with a simple way to translate and read messages in your preferred language, across devices.

  • Install once and use across devices. Enable Translator once, and use across all your devices, with Outlook for iOS, Android, Mac, Windows, Office 365 & Outlook.com.
  • Translate seamlessly. Don’t switch between apps to get a translation; see a fully translated view of the message with a tap of a button.

Chức năng của ứng dụng

Khi bạn sử dụng, ứng dụng này
  • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
  • Ứng dụng này có thể truy nhập thông tin cá nhân trên thư hiện hoạt, chẳng hạn như tên người gửi, tên người nhận, địa chỉ email, nội dung thư và thông tin tệp đính kèm. Ứng dụng này có thể gửi dữ liệu đến một dịch vụ bên thứ ba. Không thể đọc hoặc sửa đổi các mục khác trong hộp thư của bạn.

Xem nhanh

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.7074.1577c21d-98c5-479d-bbe5-faac038f2d7b.f16b8579-6dd9-4890-89a0-6f307de5808b.a34dd0a3-ec3f-440b-95b8-8f0eda18d858.gif
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.64552.1577c21d-98c5-479d-bbe5-faac038f2d7b.f16b8579-6dd9-4890-89a0-6f307de5808b.21e78471-57ea-4b05-b42d-985755b02002.gif