Nhảy tới nội dung chính

Translator for Outlook

Microsoft Corporation

3.8 (1763)

Translator helps you read messages in your preferred language across devices.

Translator provides you with a simple way to translate and read messages in your preferred language, across devices.

  • Install once and use across devices. Enable Translator once, and use across all your devices, with Outlook for iOS, Mac, Windows, Office 365 & Outlook.com. (Coming soon to Android.)
  • Translate seamlessly. Don’t switch between apps to get a translation; see a fully translated view of the message with a tap of a button.
Chức năng của phần bổ trợ
Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
  • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
  • Phần bổ trợ này có thể truy nhập thông tin cá nhân trên thư hiện hoạt, chẳng hạn như tên người gửi, tên người nhận, địa chỉ email, nội dung thư và thông tin tệp đính kèm. Phần bổ trợ có thể gửi dữ liệu này đến một dịch vụ bên thứ ba. Không thể đọc hoặc sửa đổi các mục khác trong hộp thư của bạn.
  • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836617/Product_42949680305/Asset_3b1b5fa3-f620-49f4-b44b-b68de7b80ce8/01mobileanimated.gif
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836617/Product_42949680305/Asset_3b1b5fa3-f620-49f4-b44b-b68de7b80ce8/01mobileanimated.gif
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836617/Product_42949680305/Asset_e63b2262-966a-4e86-8b62-7f34a6b42b42/02desktopanimated.gif