https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.11128.11ec8a89-1b74-45cd-82e8-70fb60c7a68a.9314863b-f40d-40b2-b420-0e6c053a07fb.0081cd57-5bb4-451b-a632-bd3d410e656b.png

LEAP for Outlook

bởi LEAP Legal Software.

(3 xếp loại)

LEAP for Outlook makes it easy to assign your emails and attachments to your matters in LEAP.

The LEAP add-in can save your email and attachments to your existing LEAP matters. Once pinned, it will display matter information for each saved email as you select it.

Requires a paid subscription to LEAP.

Chức năng của phần bổ trợ

Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
  • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
  • Phần bổ trợ này có thể đọc hoặc sửa đổi nội dung của mục bất kỳ trong hộp thư của bạn và tạo các mục mới. Phần bổ trợ này có thể truy nhập thông tin cá nhân -- chẳng hạn như nội dung, chủ đề, người gửi, người nhận hoặc tệp đính kèm -- trong thư hoặc mục lịch bất kỳ. Phần bổ trợ này có thể gửi dữ liệu đến một dịch vụ bên thứ ba.

Xem nhanh

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.23699.11ec8a89-1b74-45cd-82e8-70fb60c7a68a.d3df759e-0430-4d84-955b-9e30e167063e.7620398a-75f6-4719-9c3c-0b0cbe78b68f.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.60811.11ec8a89-1b74-45cd-82e8-70fb60c7a68a.d3df759e-0430-4d84-955b-9e30e167063e.c04ab230-00c4-4a82-b928-a7078e68dc89.png