https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.61404.2f311a59-d43e-40b4-a1b2-f5d1e1d74386.341511c3-9101-42a9-8d99-d7502badc242.d099b113-05b4-4c1b-8a19-748fda4b1f4a.png

D4Sign para Outlook

D4Sign

Ganhe produtividade enviando os anexos dos e-mails para assinatura eletrônica da D4Sign.

Ganhe produtividade enviando diretamente do Outlook os anexos dos seus e-mails para o seu cofre D4Sign. Simples, rápido e seguro.

Com esse complemento você poderá enviar os arquivos que estão anexados em seus e-mails diretamente para a sua conta D4Sign. Sem sair do Outlook.

É necessário possuir uma conta gratuita D4Sign para utilizar esse complemento.

Chức năng của phần bổ trợ
Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
  • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
  • Phần bổ trợ này có thể truy nhập và sửa đổi thông tin cá nhân trong thư hiện hoạt, chẳng hạn như nội dung, chủ đề, người gửi, người nhận và thông tin về tệp đính kèm. Phần bổ trợ có thể gửi dữ liệu này đến một dịch vụ bên thứ ba. Không thể đọc hoặc sửa đổi các mục khác trong hộp thư của bạn.
  • Xem nhanh
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.42267.2f311a59-d43e-40b4-a1b2-f5d1e1d74386.341511c3-9101-42a9-8d99-d7502badc242.e5f0766b-2be1-4f3b-b62c-04d5ea01b55b.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.2992.2f311a59-d43e-40b4-a1b2-f5d1e1d74386.341511c3-9101-42a9-8d99-d7502badc242.e47cb3f5-b901-4b68-98b7-ed491d39513d.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.54539.2f311a59-d43e-40b4-a1b2-f5d1e1d74386.341511c3-9101-42a9-8d99-d7502badc242.e38c661c-df91-41e9-91d1-9cbc8bc1eed4.png