https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.8848.cb8db55d-3959-48ab-8dea-4ad3e7ac0b5d.2ba0a392-bbb3-4fd3-a09b-63fced6c6c22.e9c3dfac-eaa9-4d6e-be4f-9a9f20a7bf2c.png

Ftrans 安全超大附件

bởi 南京康瑞思信息技术有限公司

(4 xếp loại)

基于 FtransCloud 飞驰云,在 Outlook/OWA 中,以最快的速度发送不限大小、不限数量的超大附件,数据安全可控。

通过邮件安全地发送超大附件

Ftrans for Outlook 超大附件插件,让您轻松突破邮箱附件大小限制,安全可控地发送不限大小的邮件附件。

 • 附件被上传至专用服务器,不占用户个人邮箱空间,降低Exchange Server资源压力。
 • 高速上传与下载,通过大文件分块与并发传输等多种手段,最大化地利用网络带宽;
 • 支持断点续传,大文件上传不怕中断;
 • 支持设定附件有效期,过期附件自动失效,自动空间清理;
 • 支持设定附件提取码,只有获得提取码才能下载附件,多重保护数据安全;
 • 内置网盘空间,无需重复上传,可以直接将网盘中的文件或文件夹作为附件发送;
 • 附件状态持续跟踪,发件人可以跟踪收件人是否下载了附件;
 • 灵活的配额管理,企业管理员可以灵活设定不同用户的存储空间、上传文件大小、文件类型等限定;
 • 支持用户账号集成,可与企业现有LDAP/AD域进行账号集成。

要求:

您需要 FtransCloud 飞驰云的注册账号。

访问 https://cloud.ftrans.cn/Register 可以免费注册。

如果您需要私有化部署版本,或有任何问题,可以访问 http://ftrans.cn 与我们联系。

Chức năng của ứng dụng

Khi bạn sử dụng, ứng dụng này
 • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
 • Ứng dụng này có thể truy nhập và sửa đổi thông tin cá nhân trong thư hiện hoạt, chẳng hạn như nội dung, chủ đề, người gửi, người nhận và thông tin về tệp đính kèm. Ứng dụng này có thể gửi dữ liệu đến một dịch vụ bên thứ ba. Không thể đọc hoặc sửa đổi các mục khác trong hộp thư của bạn.

Xem nhanh

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.55183.cb8db55d-3959-48ab-8dea-4ad3e7ac0b5d.2ba0a392-bbb3-4fd3-a09b-63fced6c6c22.51156fe2-5c7d-488d-a34e-47dbac5e383a.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.23720.cb8db55d-3959-48ab-8dea-4ad3e7ac0b5d.2ba0a392-bbb3-4fd3-a09b-63fced6c6c22.7bf73e27-3bf1-4cd4-9918-762fe41d1a91.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.38845.cb8db55d-3959-48ab-8dea-4ad3e7ac0b5d.2ba0a392-bbb3-4fd3-a09b-63fced6c6c22.70f14442-7d03-4275-a707-09299996c96c.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.1437.cb8db55d-3959-48ab-8dea-4ad3e7ac0b5d.2ba0a392-bbb3-4fd3-a09b-63fced6c6c22.f43acd83-0451-4a13-8bc6-27a86e3d387b.png