https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.18638.63d162f2-d5b7-4f2d-9df5-f629d1ec9ba7.1d049ea4-d839-47f9-86a4-dc9abd4ba315.72f8e3b5-a802-4abe-8c22-2c8c5abc0cef.png

Procore for Outlook

bởi Procore Technologies Inc.

(1006 xếp loại)

Interact with your construction project directly in Outlook

Procore is built for construction, by construction. With the Procore for Outlook add-in you can forward emails directly to your project and file attachments directly to the documents tool.

Requires an active Procore account. If you don't have an account please visit https://www.procore.com/demo .

Các chức năng của phần bổ trợ

Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
  • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
  • Phần bổ trợ này có thể truy nhập và sửa đổi thông tin cá nhân trong thư hiện hoạt, chẳng hạn như nội dung, chủ đề, người gửi, người nhận và thông tin về tệp đính kèm. Phần bổ trợ có thể gửi dữ liệu này đến một dịch vụ bên thứ ba. Không thể đọc hoặc sửa đổi các mục khác trong hộp thư của bạn.

Xem nhanh

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.15286.63d162f2-d5b7-4f2d-9df5-f629d1ec9ba7.1d049ea4-d839-47f9-86a4-dc9abd4ba315.901a43f5-102d-41bd-873f-132abf11e879.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.34736.63d162f2-d5b7-4f2d-9df5-f629d1ec9ba7.1d049ea4-d839-47f9-86a4-dc9abd4ba315.3c0e9c93-1aa7-44a0-86c9-c1e67f5cb493.png