https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.26384.b3b31e98-43b9-4422-8e2b-430d12e7fa7f.bbd99927-da28-4920-825a-6d8ffcf5a4d2.29e66d36-caef-41c7-bf69-02d33c1c9084.png

GoTo for Outlook

bởi GoTo Inc.

(8 xếp loại)

Make calls directly from an email and manage your meetings right from Outlook

The new GoTo for Outlook combines calling and meeting features into one unified app. You can make calls directly from an email just by clicking phone numbers, as well as syncing your Outlook contacts with GoTo.

With the combined meeting features, you can use your online meeting room (or create a new one) for your invites. Or create one-time meetings with additional settings like password protection.

Các chức năng của phần bổ trợ

Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
  • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
  • Phần bổ trợ này có thể đọc hoặc sửa đổi nội dung của mục bất kỳ trong hộp thư của bạn và tạo các mục mới. Phần bổ trợ này có thể truy nhập thông tin cá nhân -- chẳng hạn như nội dung, chủ đề, người gửi, người nhận hoặc tệp đính kèm -- trong thư hoặc mục lịch bất kỳ. Phần bổ trợ này có thể gửi dữ liệu đến một dịch vụ bên thứ ba.

Xem nhanh

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.37251.b3b31e98-43b9-4422-8e2b-430d12e7fa7f.bbd99927-da28-4920-825a-6d8ffcf5a4d2.a51164fe-e30e-480f-bbef-1ad60eab46fc.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.16908.b3b31e98-43b9-4422-8e2b-430d12e7fa7f.bbd99927-da28-4920-825a-6d8ffcf5a4d2.ee779b67-ed32-4658-8f4a-0708d447138b.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.63129.b3b31e98-43b9-4422-8e2b-430d12e7fa7f.bbd99927-da28-4920-825a-6d8ffcf5a4d2.62e22c2b-a499-47e8-ac11-e0b1967a8c3a.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.14543.b3b31e98-43b9-4422-8e2b-430d12e7fa7f.bbd99927-da28-4920-825a-6d8ffcf5a4d2.39fdce38-f4b1-4bd7-87cb-358d21842f56.png