https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.54814.8be4d38c-48bd-42d6-ac58-f3e5eed73672.97f20738-86a1-49d8-9b95-961dba5aac80.dcf21c85-94f3-4433-a7bf-84328fe63f2c.png

HackerRank Interview

bởi Hacker Rank

Add a HackerRank remote interview to any calendar event.

Assess advanced technical skills from anywhere with HackerRank Interviews.

HackerRank Remote First Interviewing makes it easy to evaluate a candidate's problem solving, systems design, and communication skills.

A single, fully-functioning IDE allows candidates to show off their skills!

 • Evaluate design and communication skills with an interactive whiteboard
 • Simplify hiring decisions leveraging a built-in scorecard and on-demand interview playback
 • Standardize your interview process, minimizing compliance risk
 • Use of this add-in requires an active HackerRank subscription.

  Sign up for a free HackerRank trial!

  We recommend using modern browsers to use this add-in. This add-in does not work with Internet Explorer 11.

  Các chức năng của phần bổ trợ

  Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
  • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
  • Phần bổ trợ này có thể truy nhập và sửa đổi thông tin cá nhân trong thư hiện hoạt, chẳng hạn như nội dung, chủ đề, người gửi, người nhận và thông tin về tệp đính kèm. Phần bổ trợ có thể gửi dữ liệu này đến một dịch vụ bên thứ ba. Không thể đọc hoặc sửa đổi các mục khác trong hộp thư của bạn.

  Xem nhanh

  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.32826.8be4d38c-48bd-42d6-ac58-f3e5eed73672.7fbe71bf-3664-4d5c-8d4c-c188a848aec8.823d752a-0595-4dc9-b834-e35ddeb2c36f.png
  /staticstorage/bca0622c/assets/videoOverlay_7299e00c2e43a32cf9fa.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.32826.8be4d38c-48bd-42d6-ac58-f3e5eed73672.7fbe71bf-3664-4d5c-8d4c-c188a848aec8.823d752a-0595-4dc9-b834-e35ddeb2c36f.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.36978.8be4d38c-48bd-42d6-ac58-f3e5eed73672.7fbe71bf-3664-4d5c-8d4c-c188a848aec8.72807012-d48d-486a-8591-2d46f14c08b0.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.25112.8be4d38c-48bd-42d6-ac58-f3e5eed73672.97f20738-86a1-49d8-9b95-961dba5aac80.05d717db-b11e-4725-98d4-bc00b933aa6f.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.43559.8be4d38c-48bd-42d6-ac58-f3e5eed73672.97f20738-86a1-49d8-9b95-961dba5aac80.27b76cab-51c1-46b6-aa99-0194bed762d6.png