https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.3473.e536ce5a-9e9d-4f99-8b83-5638b6340551.305b56d4-a95d-4db7-929b-8a451743a203.5c0b94a9-67c4-4611-8874-286f969e3007.png

NetExplorer for Outlook

bởi NetExplorer SAS

(3 xếp loại)

Share your files securely and without size limit directly from Outlook.

The connector NetExplorer for Outlook allows you to share files securely and without size limit directly from your Outlook application or mailbox.

- Send files by email, with no size limit

- Secure your document sharing with a unique access link

- Control the distribution of your attachments: availability time, download confirmation...

- All this without overloading your mailbox or the recipient's mailbox: your files remain in the Cloud

Note : You must have an account on a NetExplorer platform to use NetExplorer for Outlook. Create for free your test platform from the connector, or on your website : https://www.netexplorer.fr/demonstration

Chức năng của phần bổ trợ

Khi được sử dụng, phần bổ trợ này
  • Có thể gửi dữ liệu qua Internet
  • Phần bổ trợ này có thể truy nhập và sửa đổi thông tin cá nhân trong thư hiện hoạt, chẳng hạn như nội dung, chủ đề, người gửi, người nhận và thông tin về tệp đính kèm. Phần bổ trợ có thể gửi dữ liệu này đến một dịch vụ bên thứ ba. Không thể đọc hoặc sửa đổi các mục khác trong hộp thư của bạn.

Xem nhanh

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.50099.e536ce5a-9e9d-4f99-8b83-5638b6340551.305b56d4-a95d-4db7-929b-8a451743a203.68bedb37-ea81-447c-8da1-b29fdcc6b8d5.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.25843.e536ce5a-9e9d-4f99-8b83-5638b6340551.305b56d4-a95d-4db7-929b-8a451743a203.6b41d09c-c74e-4764-b0b1-291026cb1833.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.62444.e536ce5a-9e9d-4f99-8b83-5638b6340551.305b56d4-a95d-4db7-929b-8a451743a203.f80e78c4-208c-4f7b-864b-635990fbd9a7.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.32636.e536ce5a-9e9d-4f99-8b83-5638b6340551.305b56d4-a95d-4db7-929b-8a451743a203.8f140873-818c-404c-912c-d1ea4dc6bb95.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.57601.e536ce5a-9e9d-4f99-8b83-5638b6340551.305b56d4-a95d-4db7-929b-8a451743a203.6e83dee5-2294-4af8-a5bd-0c0d4e1d409c.png